ՈՐՈՇՈՒՄ N336

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
31 հունվարի 2012 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05012070

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

6 դեկտեմբերի 2011 թ. թիվ 336-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄ

«ՀԱՐԿՎՈՂ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/14-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նպատակ ունենալով սահմանելու ներդրումային ֆոնդերի հարկման համար զուտ ակտիվների հաշվարկման միասնական սկզբունքներ և հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.
 1. Հաստատել «Հարկվող շահույթի որոշման համար ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը» կանոնակարգ 10/14-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ Ա. Ջավադյան

2011 թ. դեկտեմբերի 8
 Երևան  
 
 

Հավելված
Հաստատված է
 Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
 2011 թվականի դեկտեմբերի 6-ի
 թիվ 336-Ն որոշմամբ  
Համաձայնեցված է
 Հայաստանի Հանրապետության
 ֆինանսների նախարարի
 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
 թիվ 1126-Ն հրամանով  
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի նախագահ
 Արթուր Ջավադյան ______________
2011 թվականի դեկտեմբերի 8  
 Հայաստանի Հանրապետության
 ֆինանսների նախարար
 Վաչե Գաբրիելյան ______________
 2011 թվականի դեկտեմբերի 30
 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/14

ՀԱՐԿՎՈՂ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ԳԼՈՒԽ 1

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է հարկվող շահույթի որոշման նպատակով ներդրումային ֆոնդերի, այդ թվում` ոչ հրապարակային ֆոնդերի (այսուհետ` ֆոնդ) զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը:
 2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» և «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կիրառվող նշանակությունը:

  ԳԼՈՒԽ 2

  ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՖՈՆԴԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ

 3. Հրապարակային ֆոնդի հարկվող շահույթի որոշման համար ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը (հարկվող շահույթը) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

  ՀԶԱԱ= ՀԶԱԱ1 + ՀԶԱԱ2 +…+ ՀԶԱԱՊ, որտեղ

  ՀԶԱԱ-ը ֆոնդի` հարկվող շահույթի որոշման համար հաշվարկված զուտ ակտիվների արժեքն է,
  ՀԶԱԱi -ը i-րդ օրվա դրությամբ ֆոնդի` հարկվող շահույթի որոշման համար հաշվարկված զուտ ակտիվների արժեքն է, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

  ՀԶԱԱi = (ԶԱԱi + Շi ) / Պ, որտեղ`

  ԶԱԱi -ը i-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 335-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը» կանոնակարգ 10/04-ի 14-րդ գլխի համաձայն հաշվարկվող ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքն է,
  Շi -ը տվյալ տարվա սկզբից մինչև i-րդ օրը ներառյալ ֆոնդի ակտիվների հաշվին ֆոնդի փայատերերին (բաժնետերերին) շահաբաժնի կամ նման այլ ձևով կատարված բաշխումների գումարն է,
  Պ-ը տարվա ընթացքում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման պարբերականությունն է (տարվա ընթացքում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկների քանակը): Ընդ որում, եթե ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը հաշվարկվում է օրական պարբերականությամբ, ապա Պ-ն հավասար է 365-ի, իսկ ոչ աշխատանքային օրերի շահութահարկի հաշվեգրվող գումարի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում նախորդող աշխատանքային օրվա զուտ ակտիվների արժեքը: Ֆոնդի կանոնների (կանոնադրության) համաձայն ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման պարբերականությունը տարվա ընթացքում փոփոխվելու դեպքում փոփոխված Պ-ն հաշվարկվում է այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:
 4. Ոչ հրապարակային ֆոնդի հարկվող շահույթի որոշման համար ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը հաշվարկում է տվյալ ֆոնդի կանոններով (կանոնադրությամբ) սահմանված կարգով` առանց ֆոնդի ակտիվների ընդհանուր շուկայական արժեքից ֆոնդի մասնակիցներին շահաբաժնի կամ նման այլ ձևով վճարման ենթակա գումարների նվազեցման:
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան