ՀՐԱՄԱՆ N 46-Ն


                                            ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                 ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
                                                        
 4 փետրվարի 2015 թ.
                                                                  N 46-Ն

                                                              Հ Ր Ա Մ Ա Ն


ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԳԵՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 826-Ն որոշման 2-րդ կետի 9-րդ ենթակետը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի 4-րդ ենթակետով` 

Հրամայում եմ՝ 

1. Սահմանել «Սոցիալական վճարի գերավճարների վերադարձման կարգը» համաձայն հավելվածի: 
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: 

ՀՀ ֆինանսների նախարար 

Գ. Խաչատրյան 


Հավելված 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
2015 թվականի փետրվարի 4-ի 
N 46-Ն հրամանի 

Կ Ա Ր Գ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԳԵՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ 

1. Սույն կարգով սահմանվում է սոցիալական վճարի գերավճարները վերադարձնելու հարաբերությունները: 
2. Սոցիալական վճարի հաշվեհամարներին մուտքագրված սոցիալական վճարի պարտավորություններից ավելի վճարված գումարները (գերավճարները) ենթակա են վերադարձման հարկային գործակալի (գործատուի) կամ սոցիալական վճարը ինքնուրույնաբար կատարող անձանց (այսուհետ` վճարող) հաշվառման հարկային (տարածքային) տեսչություն ներկայացված դիմումի (Ձև ՍՎ N 1-ը կցվում է) հիման վրա: 
3. Սոցիալական վճարի վերադարձը իրականացվում է սոցիալական վճարի գերավճարի մնացորդի այն մասով, որը վերադաս հարկային մարմնի կողմից համարվել է վերադարձման ենթակա: 
4. Վերադարձման ներկայացված գերավճարի գումարը համարվում է չհիմնավորված և վճարողի դիմումը մերժվում է, եթե կամերալ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հարկային հաշվանցումների և (կամ) վերադարձի ուսումնասիրությամբ պարզվում է, որ գերավճար առկա չէ: 
Սույն կետում նշված դեպքում ուսումնասիրությունների արձանագրության մեջ պարտադիր նշվում են այն հիմքերը (այն իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել), որոնց հիման վրա վերադարձ չի կատարվում (վերադարձը մերժվում է): 
5. Գերավճարի վերադարձը կատարվում է կենտրոնական գանձապետարանի սոցիալական վճարի հաշվեհամարներից վճարողի բանկային հաշվին համապատասխան գումարի փոխանցման միջոցով: 
6. Գերավճարը ենթակա է վերադարձման ոչ ուշ, քան վճարողի կողմից դիմումը հարկային (տարածքային) տեսչություն ներկայացնելու օրվանից հետո՝ 15 օրվա ընթացքում (բացառությամբ գերավճարի գումարը հիմնավոր չհամարվելու դեպքերի): 
7. Գերավճարը վերադարձնելու վերաբերյալ դիմումը ստանալու օրվանից 3 օրվա ընթացքում ուսումնասիրության միջոցով վերադարձ կատարելու մասին հարկային (տարածքային) տեսչության կազմած եզրակացությունը (Ձև ՍՎ N 2-ը կցվում է) ոչ ուշ, քան եզրակացությունը կազմելուն հաջորդող 3-րդ օրը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչություն: 
8. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչությունը, հարկային (տարածքային) տեսչությունների կողմից ներկայացված վճարողի գերավճարների վերադարձ կատարելու մասին էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված եզրակացությունների հիման վրա կազմում և ոչ ուշ, քան դրանք ստանալու օրվան հաջորդող 5-րդ օրը էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն է ներկայացնում «Վճարողների գերավճարների վերադարձների մասին ամփոփ տեղեկանք»-ը (Ձև ՍՎ N 3-ը կցվում է): 
9. Եզրակացությունների մասին ամփոփ տեղեկանքի հիման վրա, դրանք ստանալուց ոչ ուշ, քան 4 օրվա ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչությունը գումարները փոխանցում է վճարողի բանկային հաշվին: 
10. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչությունը վերադարձված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, հարկային (տարածքային) տեսչություններին տրամադրելու նպատակով, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների ներդրման և զարգացման վարչություն, որտեղ նշվում են` 
ա. վճարողի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը, 
բ. գանձապետական համակարգում վճարման (գործառնության) նույնականացման եզակի համարը, 
գ. վճարման օրը, ամիսը, տարեթիվը, 
դ. վճարողի (ստացողի) բանկային հաշվի համարը (բանկը, որի միջոցով կատարվել է վճարումը), 
ե. վճարված (վերադարձված) գումարը: 
11. Գերավճարի վերադարձի ժամկետները խախտելու համար Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կամ համապատասխան ծառայողի գործողությունները կամ անգործությունը կարող է գանգատարկվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե այդ ժամկետների խախտման արդյունքում վճարողին օրենքով սահմանված ժամկետում չեն վերադարձվել գերավճարի գումարները: 
12. Գումարները փաստացի վերադարձնելու օրը հարկային (տարածքային) տեսչության կողմից սոցիալական վճարի անձնական հաշվի քարտում կատարվում է գերավճարի պակասեցում:

Ձև ՍՎ N1

 

(տարածքային) հարկային տեսչություն

________________________________________________

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Վճարողի գերավճարի վերադարձի համար

 

 ՀՎՀՀ

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

        

Խնդրում եմ սոցիալական վճարի գերավճարի գումարի մնացորդից վերադարձնել դրամով նշված գումարները`

Բանկը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք էփոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Անձնական հաշվի քարտում հաշվառված գերավճարիցվերադարձման ենթակա գումարը

   

Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը ____ ___________________ 20____ թ.

   

Տնօրեն կամ անհատ ձեռնարկատեր
(անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

Հարկ
վճարողի կնիքը`

Հաշվապահ (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

Ձև ՍՎ N2

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N _______________________

 

Վճարողի գերավճարների վերադարձ կատարելու մասին 

 

 ՀՎՀՀ

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

        

Գործատուի ___ ______________ 20__ թ. ներկայացված դիմումի համաձայն`

վճարողի գերավճարի մնացորդից ենթակա է վերադարձման սոցիալական վճարներ` 

(դրամ)

Գանձապետականհաշվի համարը, որից կատարվում է վերադարձ

Բանկը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Անձնական հաշվի քարտում հաշվառված գերավճարից վերադարձման ենթակա գումարը

    

Վերադարձման ենթակա գումարն արձանագրվել է __________________________________________

 ուսումնասիրությամբ, համաձայն______ _____________ 20____թ. N _______________ որոշման:

 

Եզրակացության կազմման ամսաթիվը __ _____________________ 20____ թ.

 

(Տարածքային) հարկային տեսչություն ____________________________________

 (անվանումը)
 

(Տարածքային) հարկային տեսչության պետ ______________________________________

 (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

 

Ձև ՍՎ N3

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ N ______________________

 

Վճարողների գերավճարների վերադարձների մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը ամփոփելով 20____ թ. ___________ -ի ____ -ից մինչև 20____ թ. ____________-ի ___-ը հարկային (տարածքային) տեսչություններից ստացված եզրակացությունները, տեղեկացնում է, որ կենտրոնական գանձապետարանի հետևյալ կամուրջ հաշիվներից ստորև նշված սոցիալական վճարների գումարները ենթակա են վերադարձման վճարողների հետևյալ հաշվարկային հաշիվներին.

 

(դրամ)

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը կամֆիզիկական անձիանունը, ազգանունը

ՀՎՀՀ

Գանձապետական հաշիվը, որից կատարվում է վերադարձ

Բանկը, որին պետք է փոխանցել գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել գումարը

Գումարը

Նշումներ

        
        
        
        
        

 Ընդամենը

  
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան