ՈՐՈՇՈՒՄ N 325-Ն

                                                  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


    27 դեկտեմբերի 2013 թ.                                                                              թիվ 325-Ն 

                                                              Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԱՆՁԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/20-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Նպատակ ունենալով ապահովել պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների կուտակային հատկացումների վերադարձելիությունը երաշխավորող ֆոնդի արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ տեղեկությունների տրամադրումը, 
Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, 47-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, 
Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.  
(նախաբանը փոփ. 15.07.14 թիվ 179-Ն) 

1. Հաստատել «Երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի միջև տեղեկությունների փոխանակման ձևը և կարգը» կանոնակարգ 10/20-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է): 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ 
Ա. Ջավադյան 

2013 թ. դեկտեմբերի 27 
Երևան 


Հավելված 
Հաստատված է 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 
2013 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
թիվ 325-Ն որոշմամբ 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 1 0 / 2 0 

«ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԱՆՁԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ» 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն կանոնակարգով սահմանվում է երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետև` Կենտրոնական բանկ) միջև տեղեկությունների փոխանակման ձևը և կարգը: 

ԳԼՈՒԽ 2. ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2. Սույն կանոնակարգի իմաստով հետևյալ հասկացությունները կիրառվում են հետևյալ նշանակությամբ. 
1) Երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձ` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձ: 
2) Օրենք` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք: 
(2-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 179-Ն) 
3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող այլ հասկացություններն ունեն Օրենքի իմաստով կիրառվող նշանակությունը: 

ԳԼՈՒԽ 3. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

4. Սույն կանոնակարգով սահմանված տեղեկությունները փոխանակվում են էլեկտրոնային եղանակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով:  

5. Եթե տեղեկությունների ներկայացման ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա տեղեկությունների ներկայացման ժամկետի ավարտի օր է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

6. Սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից հետո փոխանակվող, սույն կանոնակարգով սահմանված ճշգրտված տեղեկությունները ներկայացվում են սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի համաձայն: Ընդ որում, միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մի քանի ճշգրտված տեղեկությունների ներկայացման դեպքում հավաստի է համարվում ներկայացված վերջին ճշգրտված տեղեկությունը: 

7. Եթե ներկայացվող տեղեկությունները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել գրություն այդ մասին: 

8. Տեղեկությունները համարվում են ներկայացված և ընդունված, եթե դրանց էլեկտրոնային տարբերակները չունեն ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերություն: 

ԳԼՈՒԽ 4. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

9. Երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձը յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին օրվան հաջորդող քսանհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկին տրամադրում է տեղեկություններ երաշխիքային ֆոնդի միջոցների վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի: 

10. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների կողմից Օրենքով սահմանված ժամկետներում միանվագ կամ պարբերական երաշխիքային վճարները չկատարելու դեպքում երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձը Օրենքով սահմանված ժամկետը լրանալու հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին: 

11. Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել Երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձից սույն կարգով սահմանված ժամկետներում և ձևերով Կենտրոնական բանկ ներկայացնել լրացուցիչ այլ տեղեկություններ: 

ԳԼՈՒԽ 5. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

12. Կենտրոնական բանկը երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձին տրամադրում է նոր լիցենզավորված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի լրիվ ֆիրմային անվանումը, լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը, լիցենզիայի համարը, այլ տեղեկություններ` Կենտրոնական բանկի հայեցողությամբ: 

13. Սույն կանոնակարգի 12-րդ կետով սահմանված տեղեկությունները Կենտրոնական բանկը տրամադրում է երաշխիքային ֆոնդը կառավարող անձին Օրենքով սահմանված նոր ստեղծված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի լիցենզիա տրամադրելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
(հավելվածը փոփ. 15.07.14 թիվ 179-Ն) 


Հավելված 1 
«Երաշխիքային ֆոնդը կառավարող 
անձի և Հայաստանի Հանրապետության 
Կենտրոնական բանկի միջև 
տեղեկությունների փոխանակման ձևը 
և կարգը» Կանոնակարգ 10/20-ի 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
(Եռամսյակային) 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբ` « » _________ _____թ. 
Հաշվետու ժամանակաշրջնի վերջ` « » _________ _____թ. 

                       Աղյուսակ 1. Երաշխիքային ֆոնդի միջոցների շարժըհազ. դրամ)

1

Երաշխիքային ֆոնդի միջոցները հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին, որից մասհանումներ

 

1.1

գործառնական, վարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների նպատակներով

 

1.2

այլ ներդրումների նպատակներով

 

2

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված երաշխիքային վճարներ (2.1+2.2), այդ թվում`

 

2.1

պարբերաբար երաշխիքային վճարներ

 

2.2

միանվագ երաշխիքային վճարներ

 

3

Այլ մուտքեր (3.1+3.2+3.3), այդ թվում`

 

3.1

երաշխիքային վճարների կառավարումից

ստացված եկամուտներ

 

3.2

նախկինում հատուցած գումարների

ստացում կառավարիչներից

 

3.3

այլ եկամուտներ և միջոցներ

 

4

Հատուցման հետ կապված ծախսեր (4.1+4.2), այդ թվում`

 

4.1

հատուցված գումարներ

 

4.2

հատուցման հետ կապված այլ ծախսեր

 

5

Գործառնական, վարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների գծով կատարված վճարներ

 

6

Երաշխիքային ֆոնդի միջոցները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (1+2+3-4-5)

 

7

Կառավարիչների կողմից ուշացված վճարումներ

 

8

Կառավարիչների կողմից չկատարված վճարումներ

 

Աղյուսակ 2. Երաշխիքային ֆոնդի միջոցների տեղաբաշխման կառուցվածքը

(ներդրումային պայուսակը)

 

Աղյուսակ 2.1. Պայուսակի ընդհանուր նկարագիրը

N

 

ծավալը *
(հազ. դրամ)

եկամտ.** (%)

ժամկետ.*** (օր)

կշիռ****
(%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրումային պայուսակ (1.1+1.2), այդ թվում`

    

1.1

դրամային ներդումներ

    

1.2

արտարժութային ներդրումներ

    

2

Ուղենիշային ներդրումային պայուսակ (2.1+2.2), այդ թվում`

    

2.1

դրամային ներդումներ

    

2.2

արտարժութային ներդրումներ

    

3

Շեղումը ***** (3.1+3.2), այդ թվում`

    

3.1

դրամային ներդումներ (1.1-2.1)

    

3.2

արտարժութային ներդրումներ (1.2-2.2)

    

* Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

** Միջին կշռված եկամտաբերություն

*** Միջին կշռված ժամկետայնություն

**** Տեսակարար կշիռը ընդհանուր պայուսակում

 

***** 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակների շեղումները հաշվարկվում են միջին կշռված մեթոդով

 

Աղյուսակ 2.2. Արտարժույթով ներդրումների փոխարժեքները

 

N

 

Ներկա*

Ծրագր.**

Նախորդ***

1

ԱՄՆ դոլար

   

2

Եվրո

   

3

Այլ

   

* Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ԿԲ փոխարժեքները

** Ծրագրային փոխարժեքներ

*** Նախորդ հաշվետվության ժամանակ օգտագործված փոխարժեքները

 

Աղյուսակ 2.3. ՀՀ դրամով ներդրումների նկարագիրը

 

N

Ակտիվի տեսակը, որում 
կատարվել է ներդրումը

ծավալը * 
(հազ. դրամ)

եկամտ.** (%)

ժամկետ.***
(օր)

կշիռ****
(%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրված գումարներ, այդ թվում`

    

1.1

     

1.2

     

     

2

Ուղենիշային ներդրումային պայուսակ, այդ թվում`

    

2.1

     

2.2

     

     

3

Շեղում*****, այդ թվում`

    

3.1

     

3.2

     

    

* Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

** Միջին կշռված եկամտաբերություն

*** Միջին կշռված ժամկետայնություն

**** Տեսակարար կշիռը ընդհանուր պայուսակում

***** 4-րդ, 5-րդ, և 6-րդ սյունակների շեղումները հաշվարկվում են միջին կշռված մեթոդով

 

Աղյուսակ 2.4. Արտարժույթով ներդրումների նկարագիրը

N

Ակտիվի տեսակը, որում
կատարվել է ներդրումը

ծավալը *
(հազ. դրամ)

եկամտ.**
(%)

ժամկետ.*** 
(օր)

կշիռ****
(%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրված միջոցներ, այդ թվում`

    

1.1

     

1.1.1

ԱՄՆ դոլար

    

1.1.2

Եվրո

    

1.1.3

Այլ

    

1.2

     

1.2.1

ԱՄՆ դոլար

    

1.2.2

Եվրո

    

1.2.3

Այլ

    

    

2

Ուղենիշային ներդրումային 
պայուսակ, այդ թվում`

    

2.1

     

2.1.1

ԱՄՆ դոլար

    

2.1.2

Եվրո

    

2.1.3

Այլ

    

2.2

     

2.2.1

ԱՄՆ դոլար

    

2.2.2

Եվրո

    

2.2.3

Այլ

    

    

3

Շեղումները***** , այդ թվում`

    

3.1

     

3.1.1

ԱՄՆ դոլար (1.1.1-2.1.1)

    

3.1.2

Եվրո (1.1.2-2.1.2)

    

3.1.3

Այլ (1.1.3-2.1.3)

    

3.2

     

3.2.1

ԱՄՆ դոլար (1.2.1-2.2.1)

    

3.2.2

Եվրո (1.2.2-2.2.2)

    

3.2.3

Այլ (1.2.3-2.2.3)

    

    

* Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

** Միջին կշռված եկամտաբերություն

*** Միջին կշռված ժամկետայնություն

**** Տեսակարար կշիռը ընդհանուր պայուսակում

***** 4-րդ, 5-րդ, և 6-րդ սյունակների շեղումները հաշվարկվում են միջին կշռված մեթոդով

 

Աղյուսակ 2.5. Ներդրումների նկարագիրը ըստ հաստատությունների

  

վարկանիշ*

ժամկետ**

կազմա-կերպություն***

ծավալը **** 
(հազ. դրամ)

կշիռ***** (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

      

2

      

3

      

4

      

5

      

      

Ընդամենը

x

x

x

 

100Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան