ՈՐՈՇՈՒՄ N 62-Ն

                                                    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                    ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


                6 մարտի 2012 թ.                                                                              թիվ 62-Ն                                                               Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/17-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Նպատակ ունենալով ապահովել ներդրողների համար կենսաթոշակային ֆոնդերի գնահատման և համեմատման համար միասնական չափանիշ, ինչպես նաև ապահովել կենսաթոշակային ֆոնդերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից արդյունավետ վերահսկողությունը, 

հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, և 
ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է. 
(նախաբանը փոփ. 15.07.14 թիվ 164-Ն)
 
1. Հաստատել «Կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է): 
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ 
Ա. Ջավադյան 

2012 թ. մարտի 12 
Երևան 


Հավելված 
Հաստատված է 
Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 
2012 թվականի մարտի 6-ի 
թիվ 62-Ն որոշմամբ 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 10/17 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի (այսուհետ` ֆոնդ) ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկման մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները: 
2. Սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխի պահանջները չեն տարածվում նոր ստեղծված ֆոնդերի վրա` ֆոնդի ստեղծման պահից մեկ տարվա ընթացքում: 

Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունները. 
1) Ֆոնդի եկամտաբերություն` ֆոնդի փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքի փոփոխություն` արտահայտված տոկոսներով, 
2) ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի ակտիվների եկամտաբերություն` ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս նախորդ ժամանակահատվածներում ֆոնդի եկամտաբերության և դրա առաջացման հետ կապված ռիսկի միջև հարաբերությունը: 

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող այլ հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և/կամ «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունները: 

Գ Լ ՈՒ Խ 3 

ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

5. Ֆոնդի կառավարիչն իր կողմից կառավարվող ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության մասին տեղեկատվությունը ներկայացնում է սույն կանոնակարգի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցանիշների ձևով: 

6. Ֆոնդի կառավարիչն իր կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ֆոնդի համար յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ (այսուհետ` հաշվարկման օր) հաշվարկում է հետևյալ ցուցանիշները. 

1) հաշվարկման օրվա ֆոնդի եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի, 
2) տվյալ տարվա սկզբից մինչև հաշվարկման օրն ընկած ժամանակահատվածում ֆոնդի եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի, 
3) հաշվարկման օրվան նախորդող տասներկու ամիսների համար ֆոնդի եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի, և հաշվարկման օրվան նախորդող տասներկու ամիսների ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 9-րդ կետում նշված բանաձևի, 
4) հաշվարկման օրվան նախորդող հինգ տարիների համար ֆոնդի միջին տարեկան եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված բանաձևի, 
5) գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար (ստեղծման պահից) ֆոնդի միջին տարեկան եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված բանաձևի: 

Գ Լ ՈՒ Խ 4 

ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

7. Սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված Ֆոնդի եկամտաբերությունները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով. 


 

Ե = 

[

ՓՀԱ1 - 1

] 

*

100 %,

 որտեղ` 

ՓՀԱ0

 

Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար, 
ՓՀԱ0 -ն հաշվարկվող ժամանակահատվածի առաջին օրվան նախորդող առաջին աշխատանքային օրվա համար հաշվարկված փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է,
ՓՀԱ1 -ը հաշվարկվող ժամանակահատվածի վերջին օրվա համար հաշվարկված փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է: 
8. Սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերում նշված Ֆոնդի եկամտաբերությունները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով. 

Ե = [(ՓՀԱ1)

1

k

- 1]*100%, որտեղ`

ՓՀԱ0

 


Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար, 
ՓՀԱ0 -ն փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ, 
ՓՀԱ1 -ը փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ, 
k-ն հաշվարկվող ժամանակահատվածն է արտահայտված տարիներով: 

Գ Լ ՈՒ Խ 5 

ՌԻՍԿԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՄԻԱՎՈՐԻ ԴԻՄԱՑ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

9. Սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով` 

ՌԵ = 

Ե - ԵՊԿՊ


σ
 , որտեղ՝

1) ՌԵ-ն ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար, 
2) Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար արտահայտված միավորի մասերով, 
3) ԵՊԿՊ -ն հաշվարկվող ժամանակահատվածին նախորդող ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող՝ մինչև մեկ տարի մարման ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի միջին եկամտաբերությունն է արտահայտված միավորի մասերով, ինչը հրապարակվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի կողմից: Այն դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմինը չի հրապարակում վերոնշյալ ցուցանիշը, ԵՊԿՊ -ի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող եկամտաբերության կորով հաշվարկվող՝ շրջանառության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունը, 
4) σ-ն ֆոնդի գործունեության վերջին հինգ տարիների համար (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար, եթե ֆոնդը գործում է հինգ տարուց պակաս) ֆոնդի եկամտաբերության ստանդարտ շեղումն է, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.  

_______________

σ =Ներմուծեք նկարագրությունը_20271

1


N - 1

N

i=1

i μ)2, որտեղ`


5) μ-ն ֆոնդի գործունեության վերջին հինգ տարիների համար (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար, եթե ֆոնդը գործում է հինգ տարուց պակաս) ֆոնդի եկամտաբերությունների միջինն է, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

μ = 

1


N

  N

 ∑

  i=1

 Եi , որտեղ`

6) Եi-ն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված և սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն հաշվարկված ֆոնդի եկամտաբերությունն է արտահայտված միավորի մասերով i-երորդ ժամանակահատվածի համար, 
7) N-ը ֆոնդի գործունեության վերջին հինգ տարիների (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի, եթե ֆոնդը գործում է հինգ տարուց պակաս) համար սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն հաշվարկված ֆոնդի եկամտաբերությունների հաշվարկների քանակն է:
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան