N 733-Ն

 

                                        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

                                                         ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

24 հոկտեմբերի 2014 թ. 
ք. Երևան

N 733-Ն

 

                                        Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՀԵՏՈ ԾԱԳԱԾ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉՄԱՐՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 81-րդ հոդվածի 13-րդ մասը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և կուտակային վճարների գծով գերավճարների վերադարձն ապահովելու նպատակով`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Սահմանել «2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների արդյունքում կուտակային վճարների չմարված կամ մասնակի վճարված կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման կարգը» համաձայն հավելվածի:

 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ ֆինանսների նախարար`

Գ. Խաչատրյան

 

Հավելված
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2014 թ. հոկտեմբերի 24-ի 
N 733-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՀԵՏՈ ԾԱԳԱԾ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉՄԱՐՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ

 

1. Կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման և կուտակային վճարների գումարները վարձու աշխատողներին (պայմանագրային եկամուտ ստացողներին) վճարելու կարգը.

1) Սույն կարգի իմաստով վերահաշվարկման ենթակա է 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած այն հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հաշվարկված կուտակային վճարները, որոնք մարված չեն (փոխանցված չեն մասնակիցների ռեեստրը վարողի հաշվին):

2) Կուտակային վճարի պարտավորությունների վերահաշվարկները կատարվում են մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

3) Գործատուի կողմից վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացողի (այսուհետ` մասնակից) աշխատավարձից և պայմանագրային եկամտից պահված (հաշվարկված) կուտակային վճարները (այդ թվում` ստուգված կամ ստուգման ընթացքում գտնվող հաշվետու ժամանակաշրջանների) անձնավորված հաշվառման համակարգում ենթակա են վերահաշվարկման հարկային մարմնի կողմից հետևյալ կարգով`

ա. հաշվարկված (այդ թվում` հարկային մարմին ներկայացված ճշտված հաշվարկի հիման վրա առաջացած), սակայն չվճարված (այդ թվում` մասնակի վճարված) կուտակային վճարների գումարները ենթակա են զրոյացման.

բ. կուտակային վճարների զրոյացման արդյունքում առաջացած գերավճարները ենթակա են վերադարձման գործատուներին:

4) Այն հաշվետու ժամանակաշրջանների կուտակային վճարի գումարները, որոնք ամբողջությամբ փոխանցվել են գանձապետարանի կամուրջ հաշվին (բացառությամբ ճշտված հաշվարկների հիման վրա ճշգրտված և դրա հետևանքով չմարված կուտակային վճարների), փոխանցվում են մասնակիցների ռեեստրը վարողի հաշվին:

5) Հարկային մարմինը վերահաշվարկ կատարելուց հետո մեկամսյա ժամկետում, սույն կարգի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված կարգով իրականացված կուտակային վճարների վերահաշվարկման արդյունքների մասին, ծանուցում է գործատուներին: Ծանուցման մեջ արտացոլվում են գործատուի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ինչպես նաև պակասեցված կուտակային վճարի գումարի կամ առաջացած գերավճարի չափը:

6) Կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման արդյունքում`

ա. մասնակցից պահված, սակայն չփոխանցված գումարները գործատուի կողմից վճարվում են ֆիզիկական անձանց,

բ. մասնակցից պահված, սակայն գանձապետարանի կամուրջ հաշվին մասնակի վճարված` սույն կարգի 2-րդ կետով նշված կարգով գործատուին վերադարձված գերավճար գումարները վճարվում են ֆիզիկական անձին` գերավճարի գումարը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում կանխիկ (վճարման տեղեկագրի հիման վրա) կամ անկանխիկ (անձի հաշվին փոխանցելու միջոցով) եղանակով:

7) 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո գործատուների կողմից հարկային մարմին ներկայացված ճշտված հաշվարկների հիման վրա կուտակային վճարի պարտավորությունների վերահաշվարկ չի կատարվում:

2. Կուտակային վճարների գծով գերավճարների վերադարձման կարգը.

1) Կուտակային վճարների գերավճարները (այսուհետ` գերավճար) վերադարձվում են գործատուի դիմումի (օրինակելի Ձև 1-ը կցվում է) հիման վրա:

2) Գերավճարի վերադարձը կատարվում է գանձապետարանի կամուրջ հաշվից գործատուի բանկային հաշվին համապատասխան գումարի փոխանցման միջոցով:

3) Գերավճարը ենթակա է վերադարձման ոչ ուշ, քան գործատուի կողմից դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու օրվանից հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում (բացառությամբ գերավճարի գումարը հիմնավոր չհամարվելու դեպքերի):

4) Կուտակային վճարի գերավճարը վերադարձնելու վերաբերյալ դիմումը ստանալու օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կամերալ ուսումնասիրության միջոցով վերադարձ կատարելու մասին հարկային (տարածքային) մարմնի կազմած եզրակացությունը (Ձև 2-ը կցվում է) ոչ ուշ, քան եզրակացությունը կազմելուն հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրն ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչություն:

5) Առարկությունների բացակայության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչությունը, հարկային (տարածքային) մարմինների կողմից ներկայացված վճարողի գերավճարների վերադարձ կատարելու մասին եզրակացությունները և եզրակացությունների մասին ամփոփ տեղեկանքը (Ձև 3-ը կցվում է), ոչ ուշ, քան դրանք ստանալու օրվան հաջորդող 5-րդ աշխատանքային օրը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն:

6) Եզրակացությունների մասին ամփոփ տեղեկանքի հիման վրա, դրանք ստանալուց ոչ ուշ, քան 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչությունը գումարները փոխանցում է գործատուների բանկային հաշիվներին:

7) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչությունը վերադարձված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների ներդրման և զարգացման վարչություն, որտեղ նշվում են`

ա. գործատուի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

բ. գանձապետական համակարգում վճարման (գործառնության) նույնականացման եզակի համարը,

գ. վճարման օրը, ամիսը, տարեթիվը,

դ. ստացողի բանկային հաշվի համարը (բանկը, որի միջոցով կատարվել է վճարումը),

ե. վճարված գումարը:

8) Սույն կետով սահմանված ժամկետները խախտելու համար հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի գործողությունները կամ անգործությունը կարող է գանգատարկվել «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով, եթե այդ ժամկետների խախտման արդյունքում հարկ վճարողին օրենքով սահմանված ժամկետում չեն վերադարձվել գերավճարի գումարները:

3. Հարկային մարմնի կողմից գործատուի անձնական հաշվի քարտում կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման արդյունքում կատարվող գրանցումները.

1) Կուտակային վճարների պարտավորությունների վերահաշվարկման արդյունքում այն զրոյացվում է:

2) Հաշվարկված կուտակային վճարների զրոյացման արդյունքում գոյացած բացասական տարբերությունը արտացոլվում է որպես գերավճար:

3) Հաշվարկված (այդ թվում գործատուի կողմից հարկային մարմին ներկայացված ճշտված հաշվարկի հիման վրա առաջացած), սակայն չվճարված (այդ թվում` մասնակի վճարված) կուտակային վճարների գումարները ենթակա են զրոյացման:

4) Հարկային (տարածքային) տեսչության կողմից եզրակացության կազմման օրը կատարվում է գերավճարի զրոյացում:

Օրինակելի Ձև 1

 

(տարածքային) հարկային տեսչություն

________________________________________________

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Վճարողի գերավճարի վերադարձի համար

 

ՀՎՀՀ

 (կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

                                

 

Խնդրում եմ պարտադիր կուտակային վճարի գերավճարի գումարի մնացորդից վերադարձնել դրամով նշված գումարները`

 

Բանկը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Անձնական հաշվի քարտից վերադարձման ենթակա գումարը (դրամ)

   

Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը ____ ___________________ 20____ թ.

   

Տնօրեն կամ անհատ ձեռնարկատեր
(անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

Հարկ
վճարողի կնիքը`

Հաշվապահ (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

 

 

Ձև N 2

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N _______________________

 

Վճարողի գերավճարների վերադարձ կատարելու մասին

 

ՀՎՀՀ

 (կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

                                

 

Գործատուի ___ ______________ 20__ թ. ներկայացված դիմումի համաձայն`

վճարողի գերավճարի մնացորդից ենթակա է վերադարձման պարտադիր կուտակային վճարներ`

 

Գանձապետականհաշվի համարը, որից կատարվում է վերադարձ

Բանկը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը

Անձնական հաշվի քարտից վերադարձման ենթակա գումարը (դրամ)

    

 

Գործատուին վերադարձման ենթակա գումարն արձանագրվել է կամերալ ուսումնասիրությամբ, համաձայն______ _____________ 20____թ. N _______________ որոշմամբ:

 

Եզրակացության կազմման ամսաթիվը__ _____________________ 20____ թ.

(Տարածքային) հարկային տեսչություն_______________________________
 

(անվանումը)

(Տարածքային) հարկային տեսչության պետ____________________________________
 

(անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Ձև N 3

 

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ N ______________________

 

Վճարողների գերավճարների վերադարձների մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը ամփոփելով 20____ թ. ___________ -ի ____ -ից մինչև 20____ թ. ____________-ի ___-ը հարկային (տարածքային) տեսչություններից ստացված եզրակացությունները, տեղեկացնում է, որ գանձապետարանի հետևյալ կամուրջ հաշիվներից ստորև նշված պարտադիր կուտակային վճարների գումարները ենթակա են վերադարձման հարկ վճարողների հետևյալ հաշվարկային հաշիվներին.

 

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

ՀՎՀՀ

Գանձապետական հաշիվը, որից կատարվում է վերադարձ

Բանկը, որին պետք է փոխանցել գումարը

Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել գումարը

Գումարը
(դրամ)

       
       
       
       
       

 Ընդամենը

 
                                                                        
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան